www.fralsningsarmen.se

18 Jun 2015

Svenskt Frikyrkolexikon

För ett halvår sedan utkom boken Svenskt Frikyrkolexikon på förlaget Atlantis.Bildkarta_Porträtt_1 Representanter från frikyrkorna i Sverige har medverkat med respektive innehåll och en redaktion med professor Jan-Åke Alvarsson, som huvudredaktör, har sammanställt materialet.
Frälsningsarméns ledning gav kommendör Sven Nilsson uppdraget att söka material för Frälsningsarmén. Det skulle vara korta artiklar om teologiska särdrag, specifika uttryckssätt och ett porträttgalleri över nu döda personer som varit betydande för samfundet.

Sven Nilsson letade texter och tillsammans med major Ingrid Albinsson söktes bildmaterial för att illustrera detta.
Eftersom Frälsningsarmén har e
Bildkarta_Porträtt_2n väldokumenterad historia och många fotografier i Arkivet blev det en stor och omfattande del. Redaktionen bedömde att allt inte på grund av platsbrist kunde publiceras, en del kom inte alls med och många personskildringar saknar foton i den färdiga boken.

Bilderna här i artikeln är de från Frälsningsarmén insända bilderna, både publicerade och inte medtagna.
(För att se förstoring av kartorna – klicka på respektive foto!
)

Bildtext till alla foton finns på följande länk
Svenskt Frikyrkolexikon_Bildtexter_Frälsningsarmén

Boken presenterar historiska personer, som betytt mycket i Svensk frikyrka och som påverkat i samhället både i vårt land och internationellt från tidigt 1800-tal till vår tid. Boken är en mycket värdefull dokumentation och en bra present att ställa i den personliga lexikonhyllan.
Bildkarta_Porträtt_3 Epitetet ”läsare” var ett begrepp bland de kristna i den växande frikyrkan, dit också Frälsningsarmén räknades.
Hanna Ouchterlony hade som yrke innan h
on startade Frälsningsarmén i Sverige 1882 att sälja böcker. Hon startade i Värnamo, en filial ”boklåda” till bokhandeln i Jönköping.
Frälsningsarmén i Sverige hade inom året efter starten en egen tidning ”Stridsropet” och snart också eget boktryckeri för utgivning av böcker och tidskrifter.

Allt var med förebild från Frälsningsarmén i England. Väckelserörelsen med William och CatherineBildkarta_Porträtt_4 Booth hade blivit ”The Salvation Army” och den expanderade i London, runt om i det Brittiska samväldet och övriga Europa. Makarna Booth skrev själva många böcker, tidningar och handböcker för verksamheten gavs ut. Det tryckta ordet var viktigt i profileringen.
Att själv inhämta fakta var grunden för att föra det historiska arvet vidare. De historiska böckerna är det gemensamma minnet för en organisation som Frälsningsarmén.
Det började tidig med ”Tio års fälttåg” och sedan har denna tradition
fortsatt med ”Femtio års fälttåg”. Efter 75 år kom ”De följde en fana” som byggde på en utställning med många foton som återges i boken. Därefter utkom överstelöjtnant Thorsten Kjäll med ”Korsets Färger bära” del 1 och 2 till 90 år och del 3 till Hundraårsjubileet 1982.
Kommendör S
Bildkarta_Symbolerven Nilsson blev sedan uppmanad att skriva om åren 1981-2003 och ”Årsringar” utkom 2006. Mycket av materialet i historieböckerna bygger på och är hämtat från tidningen ”Stridsropet”, insända rapporter från kårer, sociala verksamheter och personporträtt.

För faktaforskning kan vi idag hänvisa den som vill fördjupa sig i arkivmaterial till lokala och länsarkiv runt om i Sverige. Där har nu lämnats in material som kan berätta om livet på kåren eller slumstationen genom statistik, kassaböcker, soldat- och medlemsrullor samt från ungdomsarbetet och stödgrupperna.

Ett intressant exempel på senare års forskning är boken ”Predikande kvinnor och gråtande män” skriven av biträdande professor Johan Lundin vid Malmö Högskola. Professor Fredrik Nilsson vid Lunds Universitet har också skrivit och publicerat flera artiklar. Deras fördjupning i Frälsningsarméns arkiv gäller tiden 1882 till 1921.

Idag 2015 är mycket annorlunda. ”Läsarna” har blivit den moderna it-generationen. Budskapet och informationen sprids mest genom sociala medier. Detta gäller inte bara Frälsningsarmén utan hela samhället och därför har också Frälsningsarméns historiepresentation främst gjorts via www.bootheum.se de senaste sex åren.

Text: Bo Albinsson, verksamhetsansvarig för Frälsningsarméns Arkiv
© Copyright &
Foto: Frälsningsarméns Arkiv