www.fralsningsarmen.se

11 May 2016

Divisioner i Frälsningsarmén

När Frälsningsarméns organisation i Sverige ska beskrivas har utgångpunkten blivit det praktverk, boken i folioformat, som gavs ut 1945, alltså för drygt 70 år sedan. Titeln var ”Frälsningsarmén i Sverige” att i ord och bild skildra hur denna kristna väckelserörelse som kom till Sverige 1882 hade utvecklats.Frälsningsarméns_Flagga_Målning

Det är nu flera generationer frälsningssoldater, frälsningsofficerare och deras barn som ivrigt studerat denna omfångsrika bok. Man kan förundras över den stora ambitionsnivå som fanns hos de dåvarande frälsningsarméledarna att så grundligt beskriva verksamheten både i text och med foton. Verksamheten utgår från historien både internationellt och den svenska pionjärtiden. Sedan beskrivs den då aktuella ”dispositionen av stridskrafterna” alltså hur verksamheten var organiserad från högsta ledningen på Högkvarteret, olika särskilda ansvarsområden på riksplanet och vidare socialtjänsten, då uppdelat i manligt med missbruksvården och kvinnligt med även barnomsorgen.

Nästa stora avsnitt var om fältarbetet. Eftersom Frälsningsarmén redan tidigt under William och Catherine Booths ledning i England utvecklades efter militärt mönster kom den lokala församlingen att kallas kår. Kårerna sammanfördes till divisioner (distrikt) under ledning av en divisionschef och ett divisionshögkvarter. Denna organisation fördes över i övriga länder där Frälsningsarmén började arbete och så också till Sverige.
Klicka på länken 1886_The_Advance_of_The_Salvation_Army

I en Disposition Maj 1904 namnges 13 olika divisioner: Stockholms division har 21 kårer och 43 officerare, längst söderut fanns Helsingborgs division med 18 kårer och 37 officerare och längst norrut Luleå division med 14 kårer och 31 officerare.
Klicka på länken 1904_Disposition_Frälsningsarmén_Sverige

Det är intressant att följa att denna divisionsindelning som sedan fanns genom hela 1900-talet, endast förändrad att några mindre divisioner slogs samman och divisionshögkvarteret i Skåne flyttade till Malmö.
Klicka på länken  1929_Year_Book

Stockholms division hette så fram till 1964 men ändrades 1965 till Centraldivisionen. Under några år från 1968 fanns Uppsala division men den delades sedan upp och upphörde 1986.
Fram till 1992 fanns 9 divisioner – Klicka på länken 1992_Year_Book             

1993 blev de sammanförda till 7 divisioner och 1996 till 6:
Central (Stockholm), Sydvästra (Göteborg), Norra (Umeå),
Södra (Malmö), Östra (Jönköping) och Västra (Örebro).

2007 genomfördes en förändring mot större områden och då försvann Centraldivionen med säte i Stockholm efter att mer 100 år haft Divisionshögkvarter. Då återstod endast 4 divisioner: Göteborgs, Jönköpings, Örebro och Umeå med divisionshögkvarter i respektive stad. Klicka på länken 2009_Year_Book

Detta varade inte mer än två år till 2009 då den stora omorganisationen resulterade i att även de sista fyra divisionerna avslutade sin verksamhet. All administration flyttades då över till Högkvarteret på Östermalm i Stockholm.

1945_Stockholms_DivisionshögkvarterBoken ”Frälsningsarmén i Sverige” från 1945 kan idag ses som ett minnesmärke. Inte enbart som en historisk resumé över det årets verksamhet utan också som ett märkligt sätt att under kristid, Andra världskriget pågick fortfarande när boken sammanställdes och trycktes, våga i tro visa och berätta att man ägde ett vittnesbörd. Varje frälsningsofficer och underbefäl, som omnämns delger om än kortfattat, sitt livs berättelse och dagsläget, t.o.m. deras barn är namngivna med födelseår. Det är också med all säkerhet många barn i den generationen som fick, kanske med viss försiktighet, bläddra och läsa i denna stora och tunga bok!
Utvecklingen av Frälsningsarméns verksamhet i Sverige är intressant inte enbart organisatoriskt med kårer, divisioner och sociala grenar utan främst som ett historiskt bevis på det engagemang som den kristna tron genom detta utvecklat och manifesterat i vårt land.

Text: Ingrid Albinsson
©Foto ur ”Frälsningsarmén i Sverige”,
Frälsningsarméns Dispositioner & The Salvation Army Year Book
Copyright: Frälsningsarméns Arkiv